25 lipca 2024

pks-falconia.pl

Sport i kluby sportowe

Z jakich członków składa się klub sportowy?

Ludzie, którzy nie wiedzą jak działa klub sportowy, myślą, że klub to nic innego jak grupa znudzonych ludzi, którzy złapali bakcyla przedsiębiorczości i powiedzieli: „No dalej, załóżmy klub!”. Jest to jednak o wiele bardziej złożone.

Kluby są prywatnymi stowarzyszeniami, składającymi się z osób fizycznych lub prawnych, których celem jest promowanie, rozwój i praktykowanie działalności sportowej o charakterze niedochodowym. Oczywiste jest, że celem klubu nie może być wyłącznie zarabianie pieniędzy, musi on podlegać zasadom i zapewniać, że jego główny cel nie jest związany z celami pieniężnymi, ale czysto sportowymi. Aby to osiągnąć, klub musi przeprowadzić szereg działań. Od promocji swojej dyscypliny sportowej po organizację zajęć. Lub nawet wydarzenia związane z zarządzaniem sportowym i ekonomicznym klubu.

Ale jak działa klub sportowy? ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I ADMINISTRACYJNE

W każdym klubie sportowym będą funkcjonowały co najmniej następujące organy:

Zgromadzenie Ogólne

W jego skład wchodzą członkowie zwyczajni, jak również reprezentacja sportowców i trenerów niebędących członkami.

Rada Dyrektorów

Jest to organ, który zajmuje się zarządzaniem klubem. Planuje działania i gwarantuje prawa sportowców i trenerów. Zarząd jest wybierany przez głosowanie członków Walnego Zgromadzenia i składa się zazwyczaj z:

Prezydent: Osoba ta będzie pełnić tę funkcję zarówno w zarządzie, jak i na walnym zgromadzeniu.

Skarbnik: Jest odpowiedzialny za zarządzanie środkami pieniężnymi klubu.

Członkowie: W przypadku klubów z dużą liczbą członków, może pojawić się postać menedżera sportowego, który odpowiada za kwestie związane z zarządzaniem sportem w klubie.

Komisja wyborcza – komisja Wyborcza nadzoruje przebieg wyborów do zarządu.

CZŁONKOWIE, KTÓRZY TWORZĄ KLUB

Obowiązkiem ich jest opłacanie składek nałożonych przez zarząd, przyczynianie się do realizacji celów klubu oraz przestrzeganie statutu i regulaminów. Mają oni jednak prawo do bycia wyborcami i kandydowania do władz i organów administracyjnych, uczestniczenia w zajęciach lub zawodach organizowanych przez klub oraz swobodnego wyrażania swoich opinii w klubie.

Sportowcy i sportsmenki

To oni są bohaterami klubu. Sportowcy są tymi, którzy tworzą grupy treningowe lub zespoły i uprawiają daną dyscyplinę sportu.

Personel techniczny klubu

Personel techniczny jest odpowiedzialny za zarządzanie, planowanie i szkolenie sportowców w różnych drużynach klubu.

Copyright © All rights reserved.